Ledenvergadering

De jaarvergadering over 2019 werd gehouden op dinsdag 25 februari in sportcentrum Het Blauwe Meer.
Er was een goede opkomst; slechts 5 afmeldingen waren bij het bestuur binnengekomen.
De gebruikelijke agendapunten als notulen van de vorige vergadering en het jaarverslag van de vereniging en de financiële verantwoording werden snel en probleemloos afgehandeld. Tot slot van het blokje financiën gaf de kascontrolecommissie het advies aan het bestuur de penningmeester décharge te verlenen voor het keurige beheer en verantwoording van onze penningen.
Het muzikale programma van 2020 kreeg een nadere toelichting
(zie elders bij de activiteitenagenda) voor zover die al bekend was, waarbij de focus nu ligt bij het spektakel DinXperience op 8, 9 en 10 mei a.s..
Ook werd meegedeeld dat Anita Simmes te kennen heeft gegeven te willen stoppen met het verzorgen van de begeleiding. Ze wil graag wat meer tijd vrijmaken voor andere zaken. In haar plaats is zoon Julian bereid gevonden de lege plek op te vullen. Er was veel waardering voor haar langjarige inzet en een bloemetje was onderweg, zo vertelde de voorzitter.
Ook voor de diverse commissies was ruimte gemaakt zodat ze wat konden toelichten op hun (deel)taken.


Aan de leden werd de vraag voorgelegd na te willen denken over het opstellen van een jubileumboek richting 2024, voor het 70-jarig bestaan. Zij die daar aan mee willen werken kunnen zich bij één der bestuursleden aanmelden.
Ook de toekomst van ons koor houdt de gemoederen al heel lang bezig. Hoe krijgen we toch de broodnodige jongere aanvulling; wat moet de aantrekkingskracht hiervoor worden?
Voorzitter Wim Jansen doet een dringende oproep om mee te denken binnen een op te zetten brainstormgroep. Hoe maken we onze koorzang nog aantrekkelijker voor nieuwkomers. Ron Janssen was bereid om na afloop de meedenkers “op te vangen”.
Bij de bestuursverkiezing had Rob Boesjes zich na 2 periodes niet meer beschikbaar gesteld. Hij werd met lovende woorden bedankt voor zijn inzet op de spilpositie, het secretariaat, en mocht een prachtige bos bloemen mee naar huis nemen.


Het bestuur heeft voor de vervanging een drietal leden bereid gevonden om gezamenlijk deze “klus te klaren”. Als commissie secretariaat gaan Max Smeekens, Gerrit Apenhorst en Alexander Engels aan het werk waarbij Max wordt ingeschreven als secretaris.Vanuit de rondvraag werd het bestuur als geheel dank toegesproken voor de prima wijze waarop ze het schip tijdens het jubileumjaar meer dan drijvende hebben gehouden.

       
We mogen met z’n allen terugzien op een vruchtbare vergadering waarbij de saamhorigheid die bij een vriendenclub hoort goed voelbaar was. Tot slot werd nog een moment van stilte in acht genomen ter herinnering aan de leden die ons in 2019 zijn ontvallen.